‘જાન ભાડે મળશે’ એક વિનોદી નાટક

મિત્રો, કોઈને ધામધૂમથી જાન કાઢવી હોય પણ સંજોગોવશાત જાનૈયા પૂરા ન થતા હોય તો જાન ભાડે મળી ન શકે? મળી શકે! જો બધું ભાડે મળતું હોય તો જાન ભાડે કેમ ન મળે? બદલાતા જમનાનો નવો વ્યવસાય: ‘જાન ભાડે મળશે’ એક વિનોદી નાટક છે. જે ઇ-બુક રૂપે  એન્ડ્રોઈડ અથવા આઇફોન મોબાઈલ પર ‘ગુજરાતી પ્રાઈડ’ એપ્પ દ્વારા વાંચી શકાય છે.

Advertisements

One thought on “‘જાન ભાડે મળશે’ એક વિનોદી નાટક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s