એક જૂની નવલકથાની નાયિકા આટલાંમાં જ કશેક રહેતી હતી.

એક જૂની નવલકથાની નાયિકા આટલાંમાં જ કશેક રહેતી હતી.

આ જ શેરીમાં …..

આટલાંમાં જ કશેક હતું એનું ઘર.

આટલાંમાં જ કશેક પડતી હતી એનાં ઘરની બારી.

એ બારીમાંથી

દેખાતો હતો ….

લેખકે વર્ણવ્યા પ્રમાણેનો

એનો ચંદ્ર સમાન ચહેરો.

પણ

બધું જ બદલાઈ ગયેલું લાગે છે.

જો કે

ઘર હતું તો આટલાંમાં જ કશેક.

નવલકથા ફરીથી વાંચું તો

કદાચ ખ્યાલ આવે.

પણ

નવલકથાનાં પાનાં

હવે પીળાં પડી ગયાં છે.

છુ….. ટ્ટાં ….

થઈ ગયાં છે

બંધન

તોડી તોડીને…

કદાચ ન પણ વાંચી શકું

અને………… ક    બેઠકે

એ નવલકથા

જે ક્યારેક વાંચી હતી

એકી બેઠકે.

આ તો અહીંથી નીકળ્યો એટલે

અમસ્તું જ

યાદ આવ્યું કે-

એક જૂની નવલકથાની નાયિકા આટલાંમાં જ કશેક રહેતી હતી.

 

Advertisements

5 thoughts on “એક જૂની નવલકથાની નાયિકા આટલાંમાં જ કશેક રહેતી હતી.

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.