પડે છે

અલગ   રહીને  ભળવું  પડે  છે
નમી નમીને   મળવું  પડે  છે.

નથી ટકાતું મજબૂત  બનીને
રહી  રહીને  ગળવું   પડે  છે.

અસલ ચહેરો અળગો   કરીને
શકલ શકલમાં ઢળવું પડે છે.

અહીં ચલણ  છે  બાજીગરોનું
સરળ બનીને છળવું  પડે છે.

શમા તરીકે .. દીવા તરીકે
હકીકતે તો બળવું  પડે  છે.

One thought on “પડે છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s