પડે છે

અલગ   રહીને  ભળવું  પડે  છે
નમી નમીને   મળવું  પડે  છે.

નથી ટકાતું મજબૂત  બનીને
રહી  રહીને  ગળવું   પડે  છે.

અસલ ચહેરો અળગો   કરીને
શકલ શકલમાં ઢળવું પડે છે.

અહીં ચલણ  છે  બાજીગરોનું
સરળ બનીને છળવું  પડે છે.

શમા તરીકે .. દીવા તરીકે
હકીકતે તો બળવું  પડે  છે.

Advertisements

One thought on “પડે છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s