વાંધો–

વાંધો–
સાફ સુથરા પ્રધાનશ્રી બાબત અમને કશોય વાંધો નથી..
એ ભલેને દિવસમાં દસ વાર નહાય
દાઢીની સાથે સાથે મૂછ અને માથું પણ મુંડાવે
ત્રણને બદલે તેર વખત કપડાં બદલાવે
કોઈને  શો વાંધો હોય્?
વાંધો એટલો જ છે કે
વારંવાર
નિર્દોષ લોકોનાં લોહીથી
ભારતમાતાનાં વસ્ત્રો ખરડાય  છે….

Advertisements

One thought on “વાંધો–

  1. શિવાજીરાવ પાટીલ સાહેબ દિવસમાં ચાર વાર કપડાં બદલે છે અને એમને એનો ગર્વ છે તેઓ સ્વીકારે છે કે સુઘડ રહેવું તેમને ગમે છે પણ……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s