એક જુગારીનું ગીત

ચાલુ કે ન ચાલુ?

Image by brizzle born and bred via Flickr

એકો દૂરી ને તીરી…. જોવા આંખો છે અધીરી.

જેટલી બાજી આવી એ બધી હતી નકામી

એક એવી બાજી આવે જે રૂપિયા લાવે તાણી

ક્યારે જાશે ગરીબી …. ક્યારે પધારે અમીરી…

એકો દૂરી ને તીરી…

જોઈને હું જો ચાલું તો બીજો બંધમાં આવે

ફેંકીને મોટી નોટો એ મને બઉ બીવડાવે

કોઈ સિગરેટ પીવાડે.. કેટલી પીધી છે બીડી…

એકો દૂરી ને તીરી…

Advertisements

4 thoughts on “એક જુગારીનું ગીત

  1. Pingback: જુગારકણિકાઓ « અસર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s