હોય છે


આમ  માણસ ખૂબ સારો હોય છે

આમ જૂઓ તો નઠારો હોય છે.


સિંહનો વનમાં જ  ડારો  હોય  છે

પાંજરાંમાં એ બિચારો હોય  છે.


ચાલશે તરણું  અમારે ચાલશે

એટલો પણ ક્યાં સહારો  હોય છે.


આપમેળે  પ્રાપ્ત  થાતી  હોય  છે

વેદનાની   ક્યાં  દુકાનો  હોય  છે.


એમ  લાગે  કે  હવે  જીવી  રહ્યા

બાદ હાલતમાં સુધારો હોય છે.

Advertisements

One thought on “હોય છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s