ગામ જેવું ક્યાંય દેખાતું નથી


સીમ ચારે કોર નકરી સીમ છે

ગામ જેવું ક્યાંય દેખાતું નથી.


ધૂળમાં દેખાય છે પગલાં છતાં

ગામ જેવું ક્યાંય દેખાતું નથી


કેટલું હાલ્યા જવું ને કઈદશે?

ગામ જેવું ક્યાંય દેખાતું નથી.


રાશવા બાકી રહ્યો છે દી અને

ગામ જેવું ક્યાંય દેખાતું નથી.


હાલવા ના હાલવાનો પ્રશ્ન છે

ગામ જેવું ક્યાંય દેખાતું નથી.

Advertisements

3 thoughts on “ગામ જેવું ક્યાંય દેખાતું નથી

  1. સરસ પ્રવાહી રચના છે યશવંતકાકા! ગઝલની આકૃતિબંધની ખાસ્સી નજીક પણ એને પૂર્ણપણે સંતોષતી નથી. પણ દરેક કાવ્યનું ગઝલ હોવું જરૂરી તો નથી જ નથી.

    બીજી દ્વિપદીની પ્રથમ પંક્તિમાં અને ની જગ્યાએ છતાં વિચારી જોયું તો વધારે મજા આવી!
    ત્રીજી દ્વિપદીમાં દશે એટલે દિશે એમ છે કે?

    • દશે= દિશા તરફ. રાશવા= એક દોરડા જેટલું. મતલબ કે સૂરજને ડુબવામાં એક રાશ જેટલું અંતર બાકી છે.
      મેં મારી કોઈ રચનાને ગઝલ કહેવાની હિંમત હજી કેળવી નથી. પણ તમને બતાવ્યા પછી જરૂર કરીશ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s